January 25, 2013

Listen swasthani brata katha online-shree swosthani

According to hindu rituals the holy month of Magh(during january-february) is considered to be the month of Shree swasthani brata. Swosthani katha is mainly observed by the women community with fast and wish to be fulfilled in nepal. It is believed that any wish during the swosthani will be fulfilled if performed with pure heart and proper way. The brata is generally observed reciting and listening the swosthani katha book every evening or morning. All the episodes of and the mantra of swosthani brata katha can be listened here online in khabardari.com.


स्वस्थानी ब्रत कथा पुष्पाञ्जली (कथा भन्नु अघी)

यं ब्रह्मा बरुणेन्द्ररुद्मरुत: स्तुन्वन्ति दिव्यै:
स्तवैवेर्दै: साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा: ।
ध्याना बस्थीततदगतेन मनमा पशयन्ति यं योगिनी
यस्यान्तं न विदु: सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम: ।।१।।
श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलबपु: शुक्लाम्बरामल्लिका
मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली - शोभिता ।
सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला धरा
वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोकमाता चिरम्।।२।।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।।३।।
नमो भगवते तस्मै व्यासायsमिततेजसे।
यस्य प्रसादाद्दक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्।।४।।
नाराणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।।५।।

यो प्राथना सकेर कथा सुन्नु अनी कथा सकेर पुष्पान्जली गर्ने बेलामा यो पढ्नु
उपनयतु मङ्गल व:
सकल जगन्मङ्गलालय
श्रीमान्, दिनकर किरण निवोदित
- नव नलिनदल निभेक्षण: कृष्ण:।।
काले बर्षनु पर्जन्य: पृथिवी शस्यशालिनी।
देशोsयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निर्भया:।।
अपुत्रा: पुत्रिण; सन्तु पुत्रिण: सन्तु पौत्रिण:।
निर्धना: सधना: सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।।
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र।
गोदावरी सिन्धु सरस्वती च।।
सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र।
यत्राच्युतोदार-कथा प्रसङग।।
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या
या वीणवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपध्मासना।।
या ब्रह्मsच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै: सदावन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा।।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वाsनुर्सृते: स्वाभावात्।
करोमि यघ्यत्सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तत्।।

माता स्वास्थानीसंग प्रणाम सकेपछि चिताएको वर माग्नु । कृपया स्बस्थानी सुनिसके पछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ। स्वस्थानी सुन्दैमा पनि कान पबित्र हुन्छन भने मनले चिताएको काम पनि पुरा हुनेछ। आशा छ तपाइले मनले चिताएको काम छिटै पुरा होस।


Youtube Link:
 • Shree Swosthani Brata Katha listen online – अध्याय – १
 • Shree Swosthani Brata Katha listen online  – अध्याय – २
 • Shree Swosthani Brata Katha online  – अध्याय – ३
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ४
 • Shree Swosthani Brata Kathalisten online – अध्याय – ५ – १
 • Shree Swosthani Brata Katha listen online – अध्याय – ५ – २
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ५ – ३
 • Shree Swosthani Brata Kathalisten online – अध्याय – ६ – १
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ६ – २
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ७ – १
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ७ – २
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online– अध्याय – ८
 • Shree Swosthani Brata Katha listen online – ९
 • Shree Swosthani Brata Katha  listen online–अध्याय – १०
 • Shree Swosthani Brata Katha – अध्याय – ११
 • Shree Swasthani Brata Katha – अध्याय – १२
 • Shree Swosthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १३
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १४
 • Shree Swostani Barata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १५ – १
 • Shree Swosthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १५ – २
 • Shree Swsthani Barata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १६
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १७
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १८
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – १९
 • Shree Swastani Barta Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २०
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २१
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २२ – १
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २२ – २
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २३
 • Shree Swosstanni Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २४
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २५
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २६
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २७
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २८
 • Shree Swostani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – २९
 • Shree Swosthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – ३०
 • Shree Swasthani Brata Katha – श्री स्वस्थानी ब्रत कथा – अध्याय – ३१


 • 0 प्रतिक्रिया हरु:

  Post a Comment

  यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
  कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

  Share

  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More