January 3, 2011

Ujyalo 90 Network

Ujyalo Fm, UNN broadcast of communication corner, lalitpur, Kathmandu,nepal, Listen live ujyalo network live online and enjoy!
3 प्रतिक्रिया हरु:

i like khabardari.com i always listen ujyalo 90 network ujyalo fm in this site and i like the collection of khabardari neali website.

One of the best nepali fm ujyalo 90 network fm. I always listen ujyaalo fm online from khabardari.com. thanks you khabardari for providing this opportinuty.

सबभनदा पहिला नमसकार नेताजीहरुलाई तपाईहरुले
गदाॆ एस.एल.सीकॊ बेला लॊडसेडिङ घट्ने कुरा सुनदा अचचम
लागयॊ। के नेताजीहरु साचचै सुधिरिएकॊ हॊ की? यदी हॊ भने
यॊ वषॆमा संविधान बनाएर देखाउनुहॊस्।सबै जनताहरु अचचम
हुनछन्। बंदी र हड्तालका कपतान परचणडजी यॊ खेल बंद
गरनुहॊस् र संविधान बनाउन हिडनुहॊस् ।

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More