February 10, 2011

Nepali Calendar

Nepali Calendar online, See nepali patro, nepali date nepali events online

Powered by nepali calendar
 To see some of popular nepali patro/calandars online click on the following links:
  ->Nepalipatro 
- >Navadurga Nepali calandar

 To convert nepali date to english and english to nepali  use the followign simple tool:


Powered by Ashesh’s Blog


1 प्रतिक्रिया हरु:

lxhf] @)&).^.@$ ut] d aNv''sf] Ps ef8f agfpg] pBf]udf uPsf] lyP . Toxf sfd ug+{] ;a} sfdbf/ ef/tLo lyP . plgx?n] b}lgs ? !))). b]lv @))). ;Dd sdfpbf /x]5g\ . d}n] pBf]u dflnsnfO+{ ;f]w] oxf g]kfnL sfdbf/ 5}]gg < pgsf] hjfkm lyof] g]kfnL sfdbf/ g} kfOb}g . g]kfnLx? vf8Ld'n'sdf hf]lvdk"0f{ sfd ug{+ hfG5g\ t/ cfkm\g} b]zdf kfpg] sfddf 5}gg\ . of] Pp6f vf]hsf] ljifo 5 .

Post a Comment

यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More